Beste parochianen,

Onder invloed van alle veranderingen om ons heen krijgt de voortschrijdende herstructurering van
de parochies in ons bisdom en in het bijzonder in ons dekenaat steeds meer gestalte. De contouren
van de vier grote samenwerkingsverbanden in ons dekenaat worden zichtbaar in de benoeming van
de priesters en de afspraken van de kerkbesturen onderling om te komen tot federaties of federaties
in oprichting. Naast de herstructurering wordt er gewerkt aan revitalisering opdat de Geest van
Christus in ons en onze geloofsgemeenschappen levend blijft.
In het verlengde van bovenstaand heeft onze bisschop, Mgr. H. Smeets, onze deken John
Dautzenberg eervol ontslag verleend als pastoor van de St. Anna-Lambertusparochie zodat hij zich
naast het pastoor-zijn van de Sint Servaasparochie beter kan richten op de federatievorming in het
centrum van Maastricht, de aankomende Heiligdomsvaart en het bestuur van het dekenaat.
De parochies Sint Jozef en Sint Theresia zijn sinds het overlijden van pastoor Andries van den Berg
vacant geworden. Deze parochies worden weldra samen met de St. Anna-Lambertusparochie,
toevertrouwd aan de herderlijke zorg van pastoor René Schols, die thans pastoor is van de
parochiefederatie Johannes Paulus II. Samen met kapelaan Nicholas, transeunt diaken Vincent (die
later tot priester wordt gewijd) en de permanent diakens Kees Bekker en Jos Valke zullen zij de
pastorale zorg op zich nemen. Kapelaan Nicholas blijft tevens kapelaan in de Sint Servaasparochie.
De kerkbesturen van de betrokken parochies zijn zich bewust van de impact van deze veranderingen,
en werken actief mee aan het samen vormgeven aan een nieuwe toekomst. Het is een hoopvolle
toekomst waarin zij samen met de priesters en de diakens maar ook met u allen, parochianen, hun
schouders willen zetten onder onze geloofsgemeenschappen opdat het een levende
kerkgemeenschap blijft en een voedingsbodem biedt voor verdere ontwikkeling naar meer
parochianen en andere belangstellenden.
U wordt allen van harte uitgenodigd deel te nemen aan de pastoorswissel en de installatie van
pastoor Schols op zaterdag 26 november om 18.00 uur in de Sint Annakerk. Na de heilige Mis is er
gelegenheid om te feliciteren en kennis te maken met alle priesters en de diakens. Deze bijzondere
Heilige Mis wordt aan het begin van de advent gevierd – het begin van het kerkelijk jaar – en wel met
de parochianen van geheel Maastricht Groot West. De parochianen van de parochiefederatie
Johannes Paulus II zijn derhalve uitdrukkelijk ook van harte uitgenodigd. De Heilige Missen op
zondag 27 november zullen in de parochiefederatie JP II vervallen.
Op zondag 27 november om 10.00 uur, zal pastoor Schols evenwel een plechtige Mis opdragen in de
Sint Theresia-Sint Jozefkerk waarbij de pastoor nog eens bijzonder wordt voorgesteld aan deze
geloofsgemeenschap. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te treffen in de sacristie.
Wij nodigen u allen van harte uit om deze plechtigheden en het nieuwe begin van het kerkelijk jaar
samen met ons te vieren. U bent allen van harte welkom.

Kerkbesturen Sint Anna-Lambertus, Sint Jozef en Sint Theresia.

© 2021 St. Anna-Lambertusparochie  |  website: vormwijzer

     
Popup Plugin