Pastoor

René Schols

Pastoor
☏ 06-51586223
Beste parochianen,

Onder invloed van alle veranderingen om ons heen krijgt de voortschrijdende herstructurering van
de parochies in ons bisdom en in het bijzonder in ons dekenaat steeds meer gestalte. De contouren
van de vier grote samenwerkingsverbanden in ons dekenaat worden zichtbaar in de benoeming van
de priesters en de afspraken van de kerkbesturen onderling om te komen tot federaties of federaties
in oprichting. Naast de herstructurering wordt er gewerkt aan revitalisering opdat de Geest van
Christus in ons en onze geloofsgemeenschappen levend blijft.
In het verlengde van bovenstaand heeft onze bisschop, Mgr. H. Smeets, onze deken John
Dautzenberg eervol ontslag verleend als pastoor van de St. Anna-Lambertusparochie zodat hij zich
naast het pastoor-zijn van de Sint Servaasparochie beter kan richten op de federatievorming in het
centrum van Maastricht, de aankomende Heiligdomsvaart en het bestuur van het dekenaat.
De parochies Sint Jozef en Sint Theresia zijn sinds het overlijden van pastoor Andries van den Berg
vacant geworden. Deze parochies worden weldra samen met de St. Anna-Lambertusparochie,
toevertrouwd aan de herderlijke zorg van pastoor René Schols, die thans pastoor is van de
parochiefederatie Johannes Paulus II. Samen met kapelaan Nicholas, transeunt diaken Vincent (die
later tot priester wordt gewijd) en de permanent diakens Kees Bekker en Jos Valke zullen zij de
pastorale zorg op zich nemen. Kapelaan Nicholas blijft tevens kapelaan in de Sint Servaasparochie.
De kerkbesturen van de betrokken parochies zijn zich bewust van de impact van deze veranderingen,
en werken actief mee aan het samen vormgeven aan een nieuwe toekomst. Het is een hoopvolle
toekomst waarin zij samen met de priesters en de diakens maar ook met u allen, parochianen, hun
schouders willen zetten onder onze geloofsgemeenschappen opdat het een levende
kerkgemeenschap blijft en een voedingsbodem biedt voor verdere ontwikkeling naar meer
parochianen en andere belangstellenden.
U wordt allen van harte uitgenodigd deel te nemen aan de pastoorswissel en de installatie van
pastoor Schols op zaterdag 26 november om 18.00 uur in de Sint Annakerk. Na de heilige Mis is er
gelegenheid om te feliciteren en kennis te maken met alle priesters en de diakens. Deze bijzondere
Heilige Mis wordt aan het begin van de advent gevierd – het begin van het kerkelijk jaar – en wel met
de parochianen van geheel Maastricht Groot West. De parochianen van de parochiefederatie
Johannes Paulus II zijn derhalve uitdrukkelijk ook van harte uitgenodigd. De Heilige Missen op
zondag 27 november zullen in de parochiefederatie JP II vervallen.
Op zondag 27 november om 10.00 uur, zal pastoor Schols evenwel een plechtige Mis opdragen in de
Sint Theresia-Sint Jozefkerk waarbij de pastoor nog eens bijzonder wordt voorgesteld aan deze
geloofsgemeenschap. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te treffen in de sacristie.
Wij nodigen u allen van harte uit om deze plechtigheden en het nieuwe begin van het kerkelijk jaar
samen met ons te vieren. U bent allen van harte welkom.

Kerkbesturen Sint Anna-Lambertus, Sint Jozef en Sint Theresia.

Kapelaan

Kapelaan Nicholas Pethuru is in 1987 geboren in Sri Lanka. Daar studeerde hij Engels aan het klein-seminarie. Vervolgens ging hij 3 jaar naar het groot-seminarie om filosofie te studeren, waarna hem gevraagd werd om in Nederland zijn opleiding te vervolgen. In 2014 kwam hij naar Nederland en na zijn priesteropleiding op grootseminarie Rolduc kreeg hij in juni 2020 een benoeming in Geleen als kapelaan. Zijn diakenwijding vond plaats in oktober 2020 in Roermond en zijn priesterwijding in mei 2021 in zijn eigen bisdom Batticaloa in Sri Lanka. In juli 2021 kreeg hij een benoeming als kapelaan in de St. Anna-Lambertusparochie en de St. Servaasparochie en is daar sinds september 2021 werkzaam.

Het bezoekadres van kapelaan Nicholas Pethuru is:
Pastorie St. Anna-Lambertus, Dr. van Kleefstraat 12, 6217 JJ Maastricht

Nicholas Pethuru

Kapelaan
+31 43 3432929

Kapelaan

Beste parochianen van Parochiefederatie Johannes Paulus de 2de Heilige Anna-Lambertus en Theresia-Josef, Maastricht, ik wil mij graag aan het uw voorstellen. Ik ben kapelaan Vincent Kumar. Ik kom uit India uit provincie Kerala. 1991 – 16 – 11 geboren in Trivandrum. Bachelor in Sociologie ( in klein seminarie) en Masters in filosofie ( groot seminarie) afgerond tijdens de priester opleiding in India. Daarna ben ik naar Nederland gestuurd om mijn verdere opleiding hier af te ronden. In 2016 kwam ik naar Nederland. Op Rolduc heb ik mijn verdere opleiding gevolgd.

Op 10 oktober 2022 heb mijn benoeming gekregen als kapelaan in parochie federatie Maastricht west. Op 12 augustus ben ik tot diaken gewijd in India in mijn thuis bisdom Trivandrum. Ik werd op 13 april 2023 tot priester gewijd in mijn eigen bisdom Trivandrum in Kerala. In 17 november 2022 heb ik de benoeming gekregen als kapelaan van de parochies Heilige Anna-Lambertus en Theresia-Josef, Maastricht.
Adres- Potterieplein 33 (Pottenberg) 6216 VB Maastricht.

Bestuursleden

Dhr. W. Thomissen

Dhr. Th. Thuis

Mw. M. Bruijnzeels

Dhr. J. Devens

Dhr. H. Pfeil

Mw. D. Hochstenbach