doopsel

Doopsel

Het doopsel is het sacrament van het nieuwe leven met Jezus Christus. Na de vreugde vanwege de geboorte van een kind vieren we in het sacrament van het doopsel dankbaar dat het kind ten diepste uit God voortkomt en dat in Hem onze toekomst gelegen is. De erfzonde, de gebrokenheid van de wereld waarin iedere mens deelt, wordt van het kind weggenomen en het wordt opgenomen in Gods liefde. De ouders zeggen namens hun kind ‘ja’ tegen Jezus, ‘ja’ tegen het geloof van de kerk. Zij beloven hun kind op te voeden in Gods Geest.

Het doopsel wordt in principe op zondag toegediend op een tijdstip dat in onderling overleg wordt afgesproken.

Aan het doopsel gaan twee ontmoetingen vooraf. Allereerst is er een gezamenlijke doopvoorbereiding voor de ouders. Tijdens deze bijeenkomst ontmoeten ouders uit verschillende Maastrichtse parochies elkaar. Er wordt over de inhoud van het doopsel, over het verloop van de doopplechtigheid en over de consequenties van deze keuze gesproken. Daarnaast vindt er ook in huiselijke sfeer een persoonlijk doopgesprek plaats met de pastoor of kapelaan.

Als het kind op latere leeftijd gedoopt wordt, bijvoorbeeld rond de Eerste Heilige Communie, wordt er aan hem of haar catechese gegeven. Uiteraard gaat er ook catechese vooraf aan de doop van een volwassene.

Aan het doopsel zijn geen kosten verbonden, maar een vrijwillige bijdrage in de onkosten van de kerk wordt wel op prijs gesteld.

Heilige Eucharistie

De Eucharistie is het belangrijkste sacrament. Het is de bron en het hoogtepunt van het christelijke leven. De Eucharistie is een present stellen van het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn apostelen. We ontvangen tijdens de Eucharistie het Lichaam van Christus. Zo worden het lijden, de dood en de verrijzenis van de Heer voor ons een werkelijkheid.

heilige-eucharistie

De kerk vraagt aan alle gelovigen om elke zondag aan de Eucharistie deel te nemen en overigens zo vaak als mogelijk. Want hoe zouden wij in verbondenheid met Jezus Christus kunnen leven zonder verbondenheid met Hem in Zijn Woord en Zijn sacrament?

eerste-heilige-communie

Eerste Heilige Communie

Rond de leeftijd van acht jaar mogen gedoopte kinderen voor het eerst deelnemen aan ‘de Maaltijd des Heren’. In onze parochie doen kinderen hun Eerste Heilige Communie op de zondag vóór Hemelvaartsdag.

In onze parochie liggen de St. Odaschool en de Emile Wesly. Het communieproject loopt van januari t/m mei. Wekelijks wordt op de St. Odaschool na schooltijd communieles gegeven door de priester en/of parochievrijwilligster. Verder worden de kinderen ook een aantal keren verwacht bij buitenschoolse bijeenkomsten en vieringen in de St. Annakerk.

Voor de ouders zijn er twee ouderavonden. Uiteraard dragen de ouders op de eerste plaats de verantwoordelijkheid bij de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Van hen wordt verwacht dat ze hun kinderen opvoeden in het geloof, hen thuis leren bidden en hen meenemen naar de H. Mis.

Dat is de beste voorbereiding die het kind kan krijgen. Op die manier zal het kind ervaren dat de Eerste Heilige Communie het teken is van de volledige opname in de christelijke gemeenschap.

Bekijk hier de actuele data.

Heilig Vormsel

Het vormsel is het sacrament van de Heilige Geest. De Heilige Geest wil ons sterken om ons christen-zijn op een volwassen wijze te beleven in een leven van geloof, liefde, goedheid en trouw. De Heilige Geest helpt ons om te getuigen van Gods liefde in deze wereld. Het vormsel bekrachtigt ook het doopsel; daarom worden bij dit sacrament de doopbeloften hernieuwd.

heilig-vormsel

Normaliter ontvangen de kinderen van groep 8 dit sacrament. De voorbereiding wordt verzorgd door de priester en een parochievrijwilligster. Na schooltijd zijn er een aantal lessen op de St. Odaschool. Verder vinden er bijeenkomsten en vieringen plaats in de St. Servaasbasiliek aan het Vrijthof.

Voor de ouders is er één ouderavond ter voorbereiding. De datum van het vormsel is meestal medio maart. De voorbereiding start na de herfstvakantie.

Bekijk hier de actuele data.

Huwelijk

De hoogste vorm van liefde tussen twee mensen is die waarbij man en vrouw in een hechte en trouwe liefdesband elkaar gelukkig willen maken en lief en leed willen delen, voor heel het leven. In hun wederzijdse liefde vormen zij een afspiegeling van de liefde van Christus voor zijn Kerk. Het huwelijk is het sacrament, waarin God de genade, de kracht en de liefde schenkt die nodig zijn om elkaar steeds meer en dieper te beminnen. Het verbond van het huwelijk is een levensstap die een goede en degelijke voorbereiding vraagt.

huwelijk

Daarom wordt er voor huwelijksparen uit meerdere Maastrichtse parochies een aantal avonden aangeboden, waarop dieper op de betekenis van het huwelijk wordt ingegaan. Wie de wens heeft kerkelijk te trouwen, neemt het liefst drie maanden van tevoren contact op met het parochiekantoor. Allerlei praktische zaken kunnen in overleg met een van de geestelijken geregeld worden.

Biecht

Door dit sacrament van vergeving is er steeds weer nieuw leven mogelijk. Hoe vaak gebeurt het niet dat we in ons gezin, bij het werk of op school andere mensen onrecht aandoen. En hoe goed doet het dan om in alle oprechtheid tegen de ander te kunnen zeggen: ‘Het spijt me, het zal niet meer gebeuren’. Ook God doen we onrecht aan en we mogen dit uitspreken in de biecht. In naam van Jezus mag de priester dan zeggen: ‘Uw zonden zijn u vergeven, ga in vrede!’. Dat schenkt bevrijding en doet de mens goed.

biecht

Om deze sacramentele vergeving van zonden te ontvangen, kunt u te allen tijde een afspraak maken met een van de parochiepriesters. Elke 1e zaterdag van de maand is er van 09.30 uur tot 10.00 uur biechtgelegenheid in de basiliek van St, Servaas. Voor de grote kerkelijke feestdagen (Kerstmis en Pasen) is er extra biechtgelegenheid in de St. Servaas en in de Annakerk. U vindt dit vermeld in het parochieblad.

Sacrament der zieken

Als iemand ernstig ziek is, door ouderdom verzwakt is of voor een gevaarlijke operatie staat, kan hij of zij de ziekenzalving ontvangen. Het sacrament van de zieken is duidelijk een sacrament van hoop. Door dit sacrament mogen we kracht, troost, verlichting en zelfs genezing verwachten. ‘Bediend worden’ wil dus niet zeggen dat men gaat sterven. Indien de gelovige wel stervende is, kan er gebeden worden om overgave en rust, in het vertrouwen dat God wacht in zijn vaderlijke en barmhartige liefde. Het is dan ook goed om niet te wachten met het roepen van een priester tot iemand gestorven is. Sacramenten zijn immers bedoeld voor de levenden.

sacrament-der-zieken

Het is het beste als de zieke zelf om de ziekenzalving vraagt en dit tijdig doet. Familie, vrienden, de arts of het verpleegkundig personeel kunnen hierbij de zieke van dienst zijn door hem of haar op die mogelijkheid te wijzen.

Bij de ziekenzalving wordt samen gebeden en zalft de priester het voorhoofd en de handen van de zieke met gewijde olie. Gods nabijheid wil de gehele mens doordringen en de zieke heil en genezing brengen, naar ziel en lichaam.

Als u een priester nodig heeft, kunt u de pastorie bellen, St. Anna/Lambertus (043-3432929), St. Theresia/Jozef (043-3215591)
Er kan ook gebeld worden met verpleeghuis ‘LARISA’ (043-6314500).

Er zal dan gezorgd worden voor een priester.
Het nummer 043-6314500 geldt ook voor de Priesterwachtdienst.

Bij een overlijden

Ook in droevige omstandigheden, bij het sterven van en van uw dierbaren, wil de kerk u nabij zijn en u naar vermogen hulp bieden.

overlijden

Als u een priester nodig heeft, kunt u de pastorie bellen. St. Anna/Lambertus (043-3432929), St. Theresia/Jozef (043-3215591)

Er kan ook gebeld worden met verpleeghuis ‘LARISA’ (043-6314500) Er zal dan gezorgd worden voor een priester. Het nummer 043-6314500 geldt ook voor de Priesterwachtdienst.

De regeling van de kerkelijke uitvaart en begrafenis of crematie gebeurt in overleg met de priester en de begrafenisondernemer.

Uitvaartmissen worden in de regel gehouden tussen 10.30 uur en 11.30 uur.